Lectio divina: Ophoren vanuit de stilte

 

‘De lezing brengt als het ware vast voedsel in de mond;
de overweging kauwt en vermaalt het;
het gebed verkrijgt er de smaak van;
het schouwen is de zoetheid zelf die verblijdt en verkwikt.’

(Guigo II de Kartuizer, monnik uit de 12e eeuw)

In de kloostertraditie nam ‘Lectio divina’ een belangrijke plaats in. Lectio divina is een geestelijke manier van lezen van teksten uit de bijbel. Geestelijke lezing van de teksten is een vorm van lezen vanuit de vooronderstelling dat in het horen van de tekst God tot spreken wil komen. Bij de lectio divina meditatie wordt een opbouw in vier stappen, fasen of trappen doorlopen die in de praktijk geleidelijk in elkaar overgaan. Omdat deze stappen wel te onderscheiden zijn kunnen ze ieder apart na elkaar beoefend worden.

Lees meer...

De adem : zo binnen, zo buiten

Leven is ademen! Ieder nieuw mensenleven begint met een inademing en ‘het leven’ eindigt met het ‘uitblazen van de laatste adem’, uitademing. Leven en ademen zijn onlosmakelijk met elkaar verbonden. Onbewust past ons adempatroon (het ritme, de diepte en de hoogte van de ademhaling) zich steeds weer aan de behoefte van het lichaam aan. Maar ook de gevoelens van het moment worden in onze ademhaling weerspiegeld. Als we innerlijk in rust zijn, is er een langzame, regelmatige en licht verdiepte buikademhaling. Als we in angst of paniek zijn is er een snelle, onregelmatige, oppervlakkige hoge borstademhaling. De ‘adem wordt je benomen’. Je denkt dat je ‘adem moet halen’ en gaat misschien zelfs hyperventileren. ‘Veel zuchten verlicht een hart vol smart’, zegt het spreekwoord. En tijdens plezierige lichamelijke (sport)inspanning, bij ontmoeting met een ander of als je gericht bent op de omgeving, is er een licht verdiepte buik-, flank-en borstinademhaling. Je kunt dan een gevoel van ruimte, lichtheid, openheid en vitaliteit ervaren. Bij deze voorbeelden blijkt, dat de ademhaling betrokken is bij onze communicatie tussen de buitenwereld en onszelf. Ook heeft de ademhaling invloed op onszelf: als je met aandacht aanwezig bent bij de ademhaling in je buik, kan dat een gevoel van rust, zekerheid, vertrouwen, je gedragen weten geven.

Lees meer...

Stilte


Elke vorm van meditatie begint met ‘stil worden’, tot rust en ontspanning komen. Ook iedere vorm van christelijke meditatie begint met stilte. Stilte en rust zijn in onze maatschappij schaarse goederen geworden. We worden voordurend overspoeld door verschillende soorten indringende geluiden en beelden. We zetten onszelf aan en worden aangezet tot een actief en overvol leven. Dat stilte belangrijk is in ons leven wordt mooi in de volgende anekdote verbeeld:

Een man ging op bezoek bij een monnik, die zich had teruggetrokken in de stilte. Hij vroeg: ‘Wat is de zin van een leven in stilte?’De monnik was net bezig met een emmer water uit de waterput op te halen. Hij vroeg hem om naast hem te komen staan en zei tegen hem: ‘Kijk eens in de put.’ Nieuwsgierig keek de man in de put. ‘ Wat zie je nu?, vroeg de monnik. ‘Nu zie ik mijzelf in het water.’Daarop zei de monnik: ‘Toen ik net mijn emmer had gevuld, was het wateroppervlak onrustig en in beweging. Nu is het tot rust gekomen. Dat gebeurt er in de stilte: je ziet jezelf. En áls je in jezelf tot rust gekomen bent en jezelf ziet zoals je bent, zie je de hele wereld maar ook God met heel andere ogen.’

Lees meer...

Ruimte maken voor meditatie

Neem de plaats,
de ruimte en de tijd,
ieder hier incluis,
maak de plek waar wij nu zijn,
tot uw eigen huis.


Meditatie het kan een manier zijn om rust te vinden in de drukte van het bestaan.
De stilte, het vertragen van het denken, de mildheid in het gevoel, het is allemaal te oefenen. Maar daarnaast is christelijke meditatie een manier van geloofsverdieping. Het helpt bij het innerlijk gesprek waardoor je je ‘zelf’ tegenkomt en wie weet ook iets ervaart van Gods bedoeling.
Mooi en mooie woorden zul je misschien zeggen, maar maak ik ook tijd en ruimte?

Lees meer...

Ontdek je eigen meditatietraditie


Mediteren is in! Vanaf de jaren 70 kon je op veel plaatsen allerlei oosterse meditaties volgen. De laatste jaren is vooral mindfulness ‘in’, een uit het boeddhisme afkomstige, maar nu op westerse leest geschoeide vorm van meditatie. In allerlei trainings-en coachingstrajecten, in buurthuizen, maar ook op universiteiten, lagere scholen en binnen sommige psychologische behandelingen wordt mindfulness gegeven en geniet een toenemende belangstelling. Ook VACARE, het landelijk platform van de PKN, dat is opgericht om meditatie binnen de protestantse kerk te bevorderen, heeft elementen van mindfulness opgenomen. Zelf heb ik in juni en in het najaar 2012 mindfulness workshops in de Ark en in andere kerken gegeven. Maar….christelijk mediteren bestaat óók en trekt steeds meer (kerk) mensen aan.

Christelijk mediteren heeft oude wortels, en gebeurt op heel veel verschillende manieren. Het woord meditatie komt (aan de hand van het woord ‘meditari’ geteld in de latijnse Bijbelvertaling) twintig keer in de bijbel voor. Meditari is een vertaling van het Hebreeuwse woord ‘hgh’ dat duidt op het herhaaldelijk half luid lezen van Gods woord, murmelen zoals o.a. in Psalm 1:2. De psalmdichter prijst gelukkig wie “vreugde vindt in de wet van de Heer” en de wet dag en nacht bemediteert. Woestijnkluizenaars en oosters-orthodoxe christenen baden en bemediteerden het ‘Jezusgebed’: “Heer Jezus, Zoon van God, onferm u over mij zondaar.” Het is met zijn eindeloze herhaling een mantra-gebed om het rationele denken tot zwijgen te brengen en het hart te openen voor de aanwezigheid van Christus. Bernard van Clairvaux paste in de twaalfde eeuw beelden bij meditatie toe. In de late middeleeuwen wordt geen scherp onderscheid meer gemaakt tussen bijbellezing, overweging , gebed en contemplatie (ontvankelijk en schouwend aanwezig zijn bij het object van meditatie). Maarten Luther mediteerde tweemaal per dag. Velen van ons zijn in het oecumenisch klooster in Taizé geweest, behalve vanwege de meditatieve liederen ook bekend om de concentratie op meditatie in stilte. Ook veel kloosters bieden verschillende vormen van christelijke meditatie aan.

Binnen de PKN kerken ontstaan steeds meer doorgaande meditatiegroepen, al of niet ondersteund door VACARE. Ook in de Ark willen we komen tot een doorgaande meditatiegroep voor mensen uit Amsterdam Noord. Op 12 december 2012 was de introductiebijeenkomst waarin we konden kennismaken met verschillende vormen van christelijke meditatie. In januari start de meditatiegroep aan de hand van het door VACARE aangereikte project ‘Weg van leven’ waarin we geleidelijk aan christelijke vormen van meditatie ons eigen kunnen maken. Naast rust, inkeer en geloofsverdieping kunnen we onderzoeken hoe door christelijke meditatie ons geloof nog meer van betekenis kan worden in ons dagelijks leven.
De bedoeling is dat je een wat langere tijd aan de groep deelneemt zodat het niet bij losse ervaringen blijft, maar meditatie echt een plaats in je leven kan krijgen, geholpen door de uitwisseling van ervaringen in de groep. Het door VACARE opgezette meditatie project bestaat uit zeven thema’s: genade, verlangen,overgave, vruchtdragen, volharden, liefhebben en dankbaarheid.

Om wat meer bekendheid te geven aan de achtergronden van christelijke meditatie zullen in deze rubriek ‘Meditatie in de praktijk’ regelmatig wetenswaardigheden verschijnen.primi sui motori con e-max.it
Onze nieuwsbrief >